خدمات ما  

NETWORK SECURITY


راهكارهاي جامع امنيت شبكه / اطلاعات

ايمن سازي و بهينه سازي شبكه، سرويس دهنده ها، و سيستم IT در لايه هاي مختلف بر اساس استانداردهاي مختلف امنيتي مانند ISMS, ISO/IEC

             

* Security policy
* Organization of Information Security
* Asset Management
* Human Resources Security
* Physical and Environmental Security
* Communications and Operations Management
* Access Control
* Information Systems Acquisition, Development and Maintenance
* Information Security Incident Management
* Business Continuity Management
* Compliance

*اجراي تست هاي امنيتي Penetration Testجهت مشخص كردن نقاط ضعف بالقوه، راه هاي نفوذ به شبكه و ارايه راهكارهاي برطرف سازي تهديدات و نقاط ضعف
*كشف و بهينه سازي نقاط ضعف امنيتي در تمامي لايه هاي سازماني اعم از امنيت ساختار هاي فيزيكي و منابع انساني از قبيل مباحث مهندسي اجتماعي و قانون هاي امنيتي
*پياده سازي، نصب و پيكر بندي انواع فايروال هاي سخت افزاري و نرم افزاري از قبيل Cisco ASA, Astaro Security Gateway, Juniper, Microsoft TMG
*پياده سازي امنيت بر روي شبكه ها ي LAN داخل سازماني از طريق بكارگيري سيستم هاي آنتي ويروس و بهينه سازي تجهيزات و پيكربندي ها منطبق با استانداردهاي امنيتي
*طراحي و پياده سازي سيستم هاي امنيتي پيشرفته بر اساس فناوري Honeypot جهت گمراه كردن هكرها و نفوذگران و شناسايي آنان
*ايمن سازي ساختار شبكه هاي مبتني بر Wireless با بكارگيري پيشرفته ترين راهكارها و فناوري هاي امنيتي مرتبط
*طراحي و پياده سازي شبكه هاي مجازي خصوصي (VPN) پيشرفته بر اساس فناوري و راهكارهاي مختلف سخت افزاري و نرم افزاري مانند Cisco, Astaro RED منطبق با به روز ترين فناوري هاي امنيتي و همنوا با نيازهاي سازماني
*ارايه طرح جامع DR (Disaster Recovery) مناسب با شرايط سيستمي و سازمانی
*طراحي و پياده سازي سايت جايگزين DR به صورت مستقل بدون وابستگي به سايت اصلي با فرض از بين رفتن كامل سايت اصلي
*ارايه راهكارهاي تهيه نسخه پشتيبان و بازگرداني اطلاعات
* ارايه راهكارهاي بازسازي و راه اندازي مجدد سرويس ها به صورت سريع
* آموزش پرسنل و مديران فني شبكه براي كنترل و ايجاد امنيت شبكه و اطلاعات